LOST IN TRANG AN [ VI – KOR ]

           Lựa chọn Tràng An – 짱안이라는 선택 Lúc mới đầu phân vân đi giữa cố đô Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động và chùa Bái Đính – Tràng An. Thấy mọi người nói nếu đi Tam Cốc thì nên đi vào mùa lúa chín, thì hai bên bờ […]

Read More LOST IN TRANG AN [ VI – KOR ]

“CHẠM” PROJECT

Từ trước đến giờ luôn có ý nghĩ sẽ làm một cái gì đó liên quan tới chụp ảnh. Giờ chính thức có thể làm rồi 예전부터 지금까지 사진을 찍는 것에 대해 생각해서 고민 많이 했습니다. 지금 정식적으로 할 수 있습니다. “Chạm” sẽ theo chân Lynk đến lúc Lynk ghét chụp ảnh, hoặc ghét Instie thì […]

Read More “CHẠM” PROJECT

2016년 추억을 담는 이야기

오늘 진짜 2016년의 마지막날이다.  작년 2016년의 첫날을 맞이하여 친구랑 사파로 같이 여행갔다. 내년 그냥 가족이랑 같이 하고 싶다.. 저한테 2016년은 진짜 힘들고 고생 많이 한 해가였다. 안 좋은 것들도 많지만 재미있고 바람이 있는 것도 적지 않았다. 연초에 많은 소원을 적었는데 이루질 수 있는 소원 몇개만 있어도 괜찮다고 했다..  운수가 안 좋은 것기 때문이 아니고 못 […]

Read More 2016년 추억을 담는 이야기

멈추면 보이는 추억들..

벌써 13년이 지났다..  13년은 너무 짧지 않지만 너무 긴 시간이 아닌다..  나이 늙어지지만 동방신기에 대한 우리 사랑은  적어지지 않고 그대로 켜지고 있다.. 우리는 다 켰으니까 어른이 되었으니까 바쁜 삶때문에 아마 가끔 오빠들에 대한 관심이 예전처럼 많지 않지만 예전과 같은 방식으로 아마 안 하고 그 대신 다른 방식을 선택해서 사랑하고 응원하겠다 더 조용하고 더 어른답게 한다. […]

Read More 멈추면 보이는 추억들..

어쩌면 별들이 너의 슬픔을 가져갈지도 몰라

요즘 TVN 드라마 “도깨비”에 빠졌다 ㅠㅠ “학교2013″때부터 지금까지 보통 드라마를 자주 안 봤는데 갑자기 어느날에 인터넷에서 나온 “도깨비” 동영상을 봤다.  가장 잊지 못 한 장면은  도깨비 김신과 신부 은탁이 캐나다에 있고 김신이 자기 사랑에 고백한 장면이죠. *근데 도깨비는 책을 읽는 드라마 장면인데 왜 난 자꾸 커피 광고 동영상을 생각하는거지 ? * 도깨비 김신은 책을 읽으면 […]

Read More 어쩌면 별들이 너의 슬픔을 가져갈지도 몰라